پایگاهSciVal

  • پایگاه SciVal از محصولاتElsevier، یکی از حرفه ای ترین ابزارهای علم سنجی برای ارزیابی کمی و کیفی عملکرد پژوهشی سازمان ها طراحی شده که مبتنی بر شاخص های نوین علم سنجی می باشد.
  • این پایگاه اطلاعات پژوهشی بیش از ۸۵۰۰ دانشگاه و موسسه پژوهشی را از ۲۲۰ کشور ارزیابی و رتبه بندی کرده است.
  • اطلاعات این پایگاه از بانک اطلاعاتی Scopus گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است.
  • کشورها، دانشگاه ها، محققین، مجلات در ۵ حیطه زیر گروه بندی و محاسبه می شوند

1-Research Performance

2-Benchmarking

3-Collaboration

4-Trends

5-Potencies

  • پایگاه SciVal این امکان را به شما می دهد که عملکرد پژوهشی خود را نسبت به همتایان مقایسه نمایید، و امکان توسعه مشارکت جمعی و تجزیه و تحلیل روند پژوهشی را مهیا می سازد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر

Field-Weighted Citation Impact

https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull

http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=3559923

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۷