کارگاه‌ها و همایش ها علم‌سنجی

 

 

برنامه کارگاه‌های اداره علم‌سنجی دانشگاه در سال ۱۳۹۷

 

 

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن اعضای هیأت علمی

 

چهارشنبه ۱۳/‏۴/‏۱۳۹۷

دکتر مجتبی امانی صغری گلمغانی -

پنج شنبه ۱۴/‏۴/‏۱۳۹۷

دکتر مجتبی امانی – صغری گلمغانی

 

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن ویژه کارشناسان علم سنجی

 

چهارشنبه ۲/‏۵/‏۱۳۹۷

دکتر مجتبی امانی صغری گلمغانی -

پنج شنبه ۳/‏۵/‏۱۳۹۷

دکتر مجتبی امانی – صغری گلمغانی

 

کارگاه آشنایی با سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( Eprints ) (اعضای هیأت علمی)

 

چهارشنبه ۷/‏۵/‏۱۳۹۷

صغری گلمغانی -


کارگاه نوپا
(ویژه کارشناسان کتابخانه ها)

 

چهارشنبه ۲۵/‏۶/‏۱۳۹۷

صغری گلمغانی -

 

 

کارگاه ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus (اعضای هیأت علمی)

 

چهارشنبه ۱۸/‏۷/‏۱۳۹۷

صغری گلمغانی -


کارگاه نوپا
(ویژه هیأت علمی) کتابخانه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

 

چهارشنبه ۲۶/‏۷/‏۱۳۹۷

صغری گلمغانی -کارگاه JCR (ویژه هیأت علمی)

 

چهارشنبه ۲۶/‏۷/‏۱۳۹۷

صغری گلمغانی - 

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن (ویژه کارشناسان علم سنجی)

 

چهارشنبه ۶/‏۹/‏۱۳۹۷

دکتر مجتبی امانی صغری گلمغانی -

پنج شنبه ۷/‏۹/‏۱۳۹۷

دکتر مجتبی امانی – صغری گلمغانی

 

 

 

کارگاه آشنایی با سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( Eprints ) (ویژه کارشناسان)

 

پنج شنبه ۱۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷

صغری گلمغانی  

کارگاه نوپا (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

 

یکشنبه ۷/‏۱۱/‏۱۳۹۷

صغری گلمغانی - ‌‌‌‌ 

* مخاطبان کارگاه‌ها، اعضای محترم هیأت علمی و کارشناسان علم سنجی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشند.

 

 

وب سایت:  http://rc.arums.ac.ir/fa/Scientometrics/sci-workshop 

پست الکترونیکی کارگاه‌ها:  sci@arums.ac.ir

تلفن : ۳۳۵۲۲۳۹۱-۰۴۵

 

برنامه کارگاه‌های مرکز علم سنجی دانشگاه در سال ۱۳۹۷

برنامه کارگاه‌های مرکز علم‌سنجی دانشگاه در سال ۱۳۹۶